Product Code : %58 AKRİLİK %42 COTON

 1,8 NM PLORES KALİTESİ